top of page
neboderi-01.jpg

DOBAR URBANI ŽIVOT 3 |
(EFEMERNE) PROSTORNE PRAKSE: KRAGUJEVAC 

02.06.2023.  KRAGUJEVAC

Kustosi/Organizatori: Jelena Brajković, Natalija Bogdanović
BINA i Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

 

__

GOOD
URBAN LIFE 3 

GOOD URBAN LIFE projekat 2023. godine ulazi u četvrtu godinu realizacije Good Urban Life formata koji svake godine variraju zavisno od tematskog fokusa kao i lokacije realizacije programa. Good Urban Life (GUL) je pokrenut 2020. godine (kustosi Jelena Brajković (SRB) I David Calas (AT)) i obuhvata različite aktere, gradove, ideje, pristupe, kao i rezultate. Originalna koncepcija je nastala u evropskoj akademskoj i istraživačkoj sredini i vremenom je prerastala u formate u kome učestvuju različiti urbani akteri sa različitim iskustvom, radi podsticanja inkluzivnijeg shvatanja pitanja koja se tiču urbane sredine. To je i razlog zašto će se format nakon početne faze teorijskog ispitivanja prelivati na diskurzivne pristupe sa različitim tematskim fokusom i praktične implementacije koje pozivaju na kolektivne akcije. Tokom vremena Good Urban Life formati evoluirali su na razne načine, a svaki format podrazumevao je bavljenje javnim prostorima koji i jesu domaćini dobrog urbanog života.

GOOD URBAN LIFE u oviru BINE ove godine nastavlja svoju evoluciju, uvodeći formate koji ranije nisu rađeni u okviru programa. Prvi GUL održan u Beču fokusirao se na Scale Jumping metodologiju i postavljanje holističkih vizija za razovoj Brigittaplatz/Hannovermarkt-a u Beču. U 2021. godini GUL se fokusirao na umrežavanje urbanih aktera iz šarenolikog miljea urbanog života Beograda, a u okviru studentske radionice razmatrali su se holistički pristupi urbanoj obnovi dveju odabranih lokacija u Beogradu. U 2022. godini Good Urban Life pretočio se u urbane akcije i raznovrsne interaktivne formate na više lokacija u gradu. Teme koje su bile u fokusu jesu očuvanje zdravlja, odnos humanog, prirodnog i urbanog, potreba za brigom i briga o zapuštenom, proizvodnja i konzumacija hrane u urbanim sredinama, digitalne interakcije i sistemi, kao i zabava i razigrana intrakcija u gradu. Cilj je bio da se kroz interaktivne formate istraže mogućnosti koje grad pruža za sve od gorenavedenih potreba i odnosa. Ove godine GOOD URBAN LIFE u fokus stavlja temu privremenosti i promene, i istražuje mogućnosti i  efekte efemernih prostornih praksi.

GOOD URBAN LIFE (DOBAR URBANI ŽIVOT) kao poseban BINA program ove godine realizuje se u Kragujevcu u saradnji sa Katedrom za unutrašnju arhitekturu Filološko-umetničkog fakulteta. Prošlogodišnji koncept interakcija u javnom prostoru ostaje glavna tematska okosnica s tim da je u kontekstu Kragujevca usmeren na efemerne prostorne prakse. Kragujevac je odabran kao lokacija ove programske celine, domaćin dobrog urbanog života, usled aktuelnih projekata na temu efemernih prostornih praksi, kao i u cilju decentralizacije BINA-e, koja deo programskih aktivnosti realizuje sa institucijama, udruženjima i akterima izvan područja Beograda, koji deluju u oblasti arhitekture i urbanizma, edukacije i kulture uopšte. U Kragujevcu GUL nastavlja da testira programske formate na odabranim lokacijama gradeći sve bogatiju bazu i vokabular GOOD URBAN LIFE- a.

U Kragujevcu su se od 2018. do 2023. godine delovanjem različitih aktera desile važne saradnje i realizovali značajni projekti poput privremenih prostorno-umetničkih instalacija u javnom prostoru u okviru Dana arhitekture u Kragujevcu (2018), istraživačkog projekta Arhitektura teritorije: Kragujevac u okviru saradnje profesora Arhitektonskog fakulteta i FILUM-a (2021), projekata prostornih praksi koje relizuju profesori i studenti FILUM-a (2020-2023), do međunarodne letnje škole arhitekture EASA (2021). Kroz retrospektivu realizovanih projekata, istraživanja i radionica razgovaramo o kvalitetu i iskustvu života u javnim gradskim prostorima Kragujevca. Programska aktivnost realizuje se kroz tri formata: izložba (Prostorne prakse 2018-2023: Kragujevac), predavanja i stručno vođenje kroz problematizovane javne prostore grada.

__

 

Učesnici:

Dr Jelena Brajković, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Dr Pavle Stamenović, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Natalija Bogdanović, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu;

dr Bojana Pašajlić, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu;Elena Džinović, Tamara Nešić, Easa Srbija;

Lazar Mandić, JP Urbanizam Kragujevac; 

Ivan Radulović, glavni urbanista grada Kragujevca; 

Nevena Matić, Danijela Aksić, Katarina Todorović, Jovana-Mogić Sretenović, Ognjen Pavlović, studenti treće godine FILUM-a

Prikazom su obuhvaćene dve realizovane prostorno-umetničke instalacije I bi svetlost, ispočetka i Prostorne recepture kao ishod „Konkursa za konceptualne postavke intervencija na javnim prostorima Kragujevca - O JAVNIM PROSTORIMA ISPOČETKA“ raspisanog od strane strukovnog udruženja arhitekata URBANIUM u okviru manifestacije Dani arhitekture u Kragujevcu 2018. godine. Lokacija Kneževog Arsenala odabrana je kao jedna od četiri raspisom konkursa problematizovana javna gradska prostora jer se gotovo dve decenije razmatraju i traže trajna rešenja prenamene, revitalizacije i rekonstrukcije ovog značajnog urbanog industrijskog pejzaža. Usled činjenice da pitanje Arsenala uprkos mnogim pokušajima, pa i poslednjim, 2022. godine, raspisanim javnim međunarodnim arhitektonsko-urbanističkim konkursom, nije rešeno, ovaj zapušteni prostor u samom centru grada postaje svojevrstan SLON U SOBI.

IMG_4237.JPG

U okviru temata URBAN LIVING ROOMS prikazani su projekti, trajne i privremene instalacije koji tretiraju javne gradske prostore u potezu „Prodor“, od kojih su dve realizovane u okviru nivelisane zelene površine kod Robne kuće“. Prva projektna celina nastala je u okviru raspisanog konkursa „O JAVNIM PROSTORIMA ISPOČETKA“ u okviru manifestacije Dani arhitekture u Kragujevcu 2018. godine, koji su obuhvatali čitav potez. Druga projektna celina odnosi se na projekat realizovan od strane studenata studijskog programa Unutrašnja arhitektura Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, pod nazivom „Fix the broken parts“.

8.jpg

Instalacija „Paralelne realnosti“ realizovana je u školskoj 2022-23 godini na predmetima Efemerna arhitektura/Ekološka arhitektura i kroz saradnju sa različitim NVO organizacijama kroz učešće na konkursu „Šta nam teško“. „Paralelne ralnosti“ projekat predstavlja intervenciju u javnom prostoru koja ima za cilj preispitivanje odnosa prema javnom prostoru i graditeljskom nasleđu. Intervencija podrazumeva instalaciju privremenog karaktera, kojom se građani ohrabruju da preispituju i utiču na izgled i funkcije javnih prostora. Intervencijama na transparentnoj foliji, crtežom ili na drugi način prolaznici i korisnici prostora iskazuju svoje poglede i razmišljanja o problemima i mogućim rešenjima za konkretnu lokaciju.

IMG_8020.jpg
bottom of page